Przejdź do treści

Kryniccy policjanci w służbie bezpieczeństwu pieszych. Relacja z debaty społecznej

Bezpieczeństwo pieszych – takie hasło przyświecało debacie społecznej zorganizowanej przez krynickich policjantów, która odbyła się we wtorek, 11 grudnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście.

Zamysłem takich debat jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Policją a społecznością lokalną w zakresie diagnozowania zagrożeń najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb tej społeczności pod względem szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz podjęcie wspólnych działań mających na celu rozwiązanie tych problemów.

Debacie przewodniczył Komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju – nadkom. Andrzej Stach, który już na wstępie podziękował pani Sołtys wsi Berest – Bożenie Warcholak-Zysek, za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. W debacie wzięli udział przedstawiciele krynickiego samorządu, radni, sołtysi, dyrektorzy i pedagodzy szkół wraz z uczniami, pracownicy socjalni oraz przedstawiciele służb mundurowych i GOPR-u, jak również inne zainteresowane tą tematyką osoby.

W części wykładowej, jako pierwszy głos zabrał asp. szt. Ryszard Ogurek – specjalista z Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej Policji, który omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie krynickiej gminy, przedstawiając statystyki wypadków z udziałem pieszych i ich najczęstsze przyczyny. Poruszył również kwestie widoczności pieszego po zmroku oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa na drodze. Omówił także akcję „Świeć Przykładem”, zachęcając do korzystania z elementów odblaskowych również na obszarze zabudowanym, na słabo oświetlonych odcinkach dróg.

W dalszej części debaty głos zabrała asp. Iwona Grzebyk-Dulak, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, która omówiła innowacyjne narzędzia teleinformatyczne w Policji, ułatwiające komunikację i współpracę między Policją a społeczeństwem. Policjantka szczegółowo omówiła w jaki sposób wprowadzić zagrożenie na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w miejscach przez nich wskazanych, podkreślając, że dzięki tej mapie każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Kolejno omówiła założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, wskazując na zmiany w formie pełnienia służby przez policjanta dzielnicowego, które wprowadzono w styczniu 2016 roku, a następnie aplikację „Moja Komenda”,  która jest mobilnym przewodnikiem po jednostkach Policji w całym kraju, a dzięki której możemy bardzo szybko skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Kolejny prelegent – asp. Paweł Rodak, starszy dzielnicowy z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, omówił zasady współpracy krynickiej Policji z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz przedstawił podjęte i planowane przez policjantów przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Po zakończeniu części wykładów przystąpiono do dyskusji. Uczestnicy debaty poruszyli  nurtujące ich problemy związane z lokalnym bezpieczeństwem. Wspólnie diagnozowano zagrożenia oraz wskazywano kierunki działań, które mają przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Krynica-Zdrój.

Na zakończenie Komendant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju – nadkom. Andrzej Stach podziękował uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w debacie, a służbom i instytucjom pomocowym za dotychczasową współpracę, podkreślając, że głównym celem takich spotkań jest poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych oraz wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Dodał, że żadna uwaga dotycząca poprawy bezpieczeństwa, a będąca w kompetencji służb, nie pozostanie bez odpowiedniej reakcji, zachęcając jednocześnie obecną na debacie młodzież do wstąpienia w szeregi Policji.

Zdjęcia: KP Krynica-Zdrój